Quicseal 302LVA. Trình tự thi công 

1. Cắt mở rộng vết nứt 2-3cm, rộng 5mm
2. Rót keo Quicseal 302LV phủ kèm lớp cát trên mặt


B. Hình ảnh thực tế

12. 

Bước 2: Rót keo Quicseal 302LV phủ kèm lớp cát trên mặt