Quicseal 104s


A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm
2. Quét 2 lớp Quicseal 104s theo định mức 1.5kg/m2/2 lớp
3. Nghiệm thu và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.2.


3.4.