Quicseal 104


A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét 2 lớp Quicseal 104 theo định mức 1.5kg/m2/2 lớp

3. Nghiệm thu và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1. 2.