Mariseal 300A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm
2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/ lớp
3. Quét 2 lớp Mariseal 300 định mức 1.0kg/m2/ 2 lớp
4. Test nước, nghiệm thu, bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.

2.
3.

4.