Mariseal 270


A. Trình tự thi công


1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp

3. Quét 2 lớp Mariseal 270 định mức 1.2kg/m2/2 lớp

4. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.2.
3.4.