Mariseal 250


A. Trình tự thi công

1.Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp

3. Quét 2 lớp Mariseal 250 định mức 1.2kg/m2/2 lớp

4. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

  • Chống thấm Mariseal 250 trên nền bê tông


1.
2.
 3. 


   • Chống thấm Mariseal 250 trên nền gạch

1.Bước 1: Mài sạch sẽ bề mặt chống thấm


2. Bước 2: Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/ lớp


3. Bước 3: Quét lớp 1 Mariseal 250 định mức 0.6kg/m2/ lớp

3.2
Bước 3.2: Quét lớp 2 Mariseal 250 định mức 0.6kg/m2/ lớp


4.  
Bước 4: Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao