Chống thấm sàn mái


I. Sản phẩm Mariseal 250

A. Trình tự thi công

1.Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp

3. Quét 2 lớp Mariseal 250 định mức 1.2kg/m2/2 lớp

4. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.2.
 3. 
 


II. Sản phẩm Mariseal 270

A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp

3. Quét 2 lớp Mariseal 270 định mức 1.2kg/m2/2 lớp

4. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.


2.3.4.
II. Sản phẩm Quicseal 103

A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm

2. Quét Quicseal 103 làm 3 lớp định mức 1.2kg/m2/3 lớp

2.1: Lớp 1 pha loãng với 10% nước và trải 1 lớp lưới polyester

2.2. Quét lớp 2

2.3. Quét lớp 3

3. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thực tế

1.
2.

2.12.2


2.33.